Đóng

28/04/2018

Tiếng Anh 2

KHÓA HỌC TIẾNG ANH LỚP 2

1.Mục tiêu khóa học

  • Tiếp cận từ vựng,bước đầu nghe nói Tiếng Anh những chủ đề thông thường hàng ngày.

2.Cấu trúc khóa học

  • 24 chuyên đề
  • 64 bài giảng
  • 02 buổi/ tuần
  • 02 giờ/buổi

3.Mô tả khóa học

Screen Shot 2018-05-12 at 4.46.43 PM
Phương pháp giảng dạy tự nhiên sôi động với các hình ảnh minh họa, trò chơi hấp dẫn, cô giáo sẽ giúp các em học sinh trải qua những giờ học Tiếng Anh theo chương trình lớp 2 một cách hoàn toàn dễ dàng và hiệu quả.

4.Các yêu cầu khóa học

Học sinh cần học chuẩn bị sách, làm bài tập đầy đủ và các dụng cụ học tập cần thiết. 

5.Kết quả học tập

  • Nắm chắc được nội dung từng bài học trong sách Tiếng Anh lớp 2
  • Yêu thích và tự tin giao tiếp cơ bản với môn Tiếng Anh.

6.Đối tượng: Học sinh lớp 2

CHƯƠNG TRÌNH KHÓA HỌC

TimeThời gian TopicChủ đề VocabularyTừ vựng SentencesMẫu câu PronunciationNgữ âm ContentsNội dung bài học
Lesson 1, 2Unit 1 Hello – Star Family– blue, green, orange, pink, purple, red, yellow– Numbers 1 – 10 – Hello…I’m…– Good bye– What’s your name?

– How old are you?

 

The sound /s/ – Greetings.– Counting from 1 – 10– Recognizing colors.
Lesson 3, 4, 5Unit 2 My school book, chair, eraser, pen, pencil, table – Who’s that? He’s…She’s…– How are you? I’m fine, thank you.– What colour is the bag? The sound /m/ – School objects.– Asking about people, colors. 
Lesson 6Basic math skills Number and Operation: Count, read and write whole numbers to 20 Numbers 1 – 20; in-between, one more, one less – What number comes next?– Which number is one more than 13?– Which number is one less than 13?    
Lesson 7, 8, 9Unit 3 Favourite toys – ball, bike, car, computer, doll, train– black, brown, grey, white– in, on, under, next to – What’s your favourite toy? My favourite toy is…– Is your bag under your table? Yes, it is/No, it isn’t The sound /t/  – Toys.– Colors.– Prepositions.
Lesson 10 Review and Mini test
Lesson 11 Read and Understand Science  Physical Science – Some objects will sink in water and other will float. Float, sink, brick, baseball, box, boat – Will it float?– Will it sink?I think it will float/sink.    
Lesson 12, 13, 14Unit  4 My family – mother, father, brother, sister, grandmother, grandfather– old, young, ugly, beautiful, happy, sad – Who’s that?– She’s…He’s…– Is she…? Yes, she is/No, she isn’t. The sound /b/ – Family members.– Adjectives.– Describing people.
Lesson 15, 16, 17Unit 5 Our pets – bird, cat, dog, fish, horse, mouse– big, small, long, short, clean, dirty – They’re…  The sound /p/ – Animals.– Adjectives.– Describing animals (adjectives and colors).
Lesson 18, 19, 20Unit 6 My face face, ears, eyes, mouth, nose, teeth – I’ve got…– We’ve got…– Have you got…? Yes, I have/No, I haven’t. The sound /h/ – Parts of the face.– Questions type: Have you got…?
Lesson 21 Review
Lesson 22, 23 Mid – term Test
Lesson 24Basic math skills Number and operation: Count, read and write whole numbers to 50 Numbers from 1 to 50; missing, more or less – What number comes next?– Which number is one more than 30?– Which number is one less than 30?    
Lesson 25, 26, 27Unit 7 Wild animals – crocodile, elephant, giraffe, hippo, monkey, snake, tiger– arm, foot, feet, hand, leg, tail – Have they got…? Yes, they have/No, they haven’t.– They’ve got…– They haven’t got… The sound /k/ – Wild animals.– Body parts of animals.– Describing animals.

– Questions type: Have they got…?

Lesson 28, 29, 30Unit 8 My clothes jacket, shoes, skirt, socks, trousers, T-shirt – He’s/She’s got…– He/She hasn’t got… The sound /d/ – Clothes and accessories.– Saying: He’s/She’s got…
Lesson 31, 32, 33Unit 9 Fun time – play football, play tennis, play basketball– play the piano, play the guitar– swim, ride a bike – What can you do?– Can you…? Yes, I can/No, I can’t. The sound /f/ – Hobbies.– Modal verb: can/can’t.– Asking about abilities.
Lesson 34 Review and Mini Test
Lesson 35 Read and Understand Science Using a thermometer – Temperature is a property that can be measure Thermometer, measures, heat, cook, workerPhysical phenomenon: hot and cold We use the thermometer.The thermometer measures heat.    
Lesson 36, 37, 38Unit 10 At the funfair – boat, bus, helicopter, lorry, motorbike, plane– flying, riding, driving, walking – What are you doing?I’m …ing. The sound /n/ – Transportation.– Present continuous tense (V-ing).
Lesson 39, 40, 41Unit 11 Our house bathroom, bedroom, dining room, kichen, living room, hall – What’s he/she doing?She’s …ing.He’s …ing.

– What’re they doing?

They’re …ing.

The sound /g/ – Rooms in the house.– Present continuous tense (cont).
Lesson 42, 43, 44Unit 12 Party time apple, banana, burger, cake, chocolate, ice cream, orange – I like…– I don’t like…– Do you like…?

Yes, I do/No, I don’t.

The sound /l/ – Food.– Positive, negative, yes no question with “like”.
Lesson 45 Basic math skills Number and operation: Count, read and write whole numbers to 100 Numbers from 1 to 100; the most; count; pennies Maria has 70 pennies.Who has the most pennies?    
Lesson 46 Review
Lesson 47, 48 Final Test

GIA SƯ THANH XUÂN 

Lớp 2 Related
Chat Facebook
  • Chào bạn!

  • Bạn cần chúng tôi tư vấn hoặc hỗ trợ thêm thông tin gì không?

  • Chat ngay